Vanliga frågor

Nedan följer en samling vanliga frågor som vi har fått från våra användare.

Eftersom svaren på vissa frågor varierar för de olika låneföretagen använder vi oss av representativa exempel.

Vad är www.Compero.com?

Compero.com är en nättjänst där man kan jämföra de olika lån som finns på marknaden och som inte har några krav på säkerhet, och därför kan du göra ett smartare val av privatlån. Vi bryr oss inte om vilket lån du väljer utan erbjuder dig information om de olika lånen – sedan är det upp till dig vilket lån du väljer!

Hur vi utför jämförelser och tester av kreditkort och privatlån

Alla som utför jämförelser, tester eller publicerar innehåll på Compero måste följa interna rättningslinjer som reglerar hur vi ska jämföra, betygsätta och rangera produkter. Detta ska göras på självständig grund utifrån hur vi anser kreditprodukterna jämfört med resten av urvalet vi har, samt med hänsyn till brukskategori och för vem produkterna jämförs. Se hur vi utför jämförelser och tester av kreditkort och privatlån.

Vilka företag som lånar ut pengar finns på nätsidan?

Det här är seriösa banker/finansinstitutioner (härefter kallade utlånare) som är godkända. De är godkända och under tillsyn. Vi erbjuder våra användare endast vad staten har bedömt vara säkra lånekällor.

Vem är tillsynsmyndighet över lånegivare?

Bolag som lånar ut kredit, som t.ex. lån utan säkerhet, måste vara godkännande att bedriva bank- och finansieringsverksamhet. Bankerna/finansinstitutionerna står under tillsyn av Finansinspektionen, och är registrerade i Foretaksregisteret med företagsnummer.

Hur ansöker jag om ett lån utan krav på säkerhet?

Gå till översikten över lån och välj det lån som passar dig bäst. När du klickar på knappen «ansök nu» länkas du vidare till ansöksformuläret. Du blir därefter ombedd att fylla i information om dig själv: namn, adress, inkomst osv. När det är klart, får du svar på om din ansökan har beviljats eller inte. När den har beviljats har du möjlighet att tacka nej till låneerbjudandet, men om du tackar ja har du som regel pengarna på kontot inom några dagar.

Kan man ansöka om lån utan några förpliktelser via Compero.com?

Ja. Din ansökan är utan förpliktelser fram till dess att du har undertecknat ett avtal. Det här ligger i användarens intresse då du har möjlighet att se låneerbjudandet innan du tackar ja eller nej.

Har jag ångerrätt?

Ja. Du har rätt att avbryta avtalet genom att lämna skriftligt eller muntligt besked om detta till utlånaren inom 14 kalenderdagar efter att avtalet har ingåtts. Compero.com rekommenderar att du meddelar detta skriftligt, så att du är säker på att du har full kontroll. Eftersom anmälan om att nyttja ångerrätten lämnas skriftligt kan du göra detta innan tidsfristen har löpt ut, medan du vid muntligt besked är beroende av att du får tag på kundservice/kundtjänst hos utlånaren. När du använder dig av ångerrätten bortfaller så klart din och utlånarens plikt att uppfylla det undertecknade avtalet (detsamma gäller avtal om låneförsäkring om du även har valt denna produkt). Men var uppmärksam på att vissa förpliktelser kan uppstå. Du måste utan s.k. onödigt uppskov, och senaste 30 kalenderdagar efter att anmälan om nyttjande av ångerrätten lämnas till utlånaren, betala tillbaka hela kreditbeloppet. Utlånaren kan även kräva att du som kund ska betala nominell ränta som har löpt från att krediten utnyttjades till att kreditbeloppet betalades tillbaka, även här utan onödigt uppskov och senast 30 kalenderdagar efter att du har meddelat utlånaren om att du vill nyttja ångerrätten.

Vad är ett skuldebrev?

Skuldebrevet får du antingen med posten eller elektroniskt. Utlånaren förbehåller sig rätten att inte betala ut lånebeloppet till dig förrän denne har mottagit ett undertecknat skuldebrev. Eftersom det här är lån som inte kräver säkerhet i bostad, personliga ägodelar osv. utan s.k. lån utan säkerhet, får utlånaren säkerhet för lånet genom skuldebrevet som du undertecknar där du godkänner villkoren, t.ex. räntor, avgifter och omkostnader.

Vilken information måste jag uppge för att kunna beställa ett lån utan säkerhet?

När du beställer ett privatlån måste du fylla i namn, personnummer, adress, inkomst osv. i bankens/utlånarens ansökan. Compero.com uppger att denna information varken registreras, kontrolleras eller lagras av nätsidan eller dess ägare (TESTERNE AS). Informationen hanteras av respektive bank/finansinstitution som du klickar dig till och ansöker om lån hos.

Hur mycket kostar det att ha ett lån utan krav på säkerhet?

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är gratis att låna pengar. Lån utan säkerhet är som regel dyrare än ett vanligt bostadslån. Det här beror på att lånet inte kräver någon säkerhet i bostad eller andra ägodelar. Det är viktigt att bland annat titta på nominell ränta, effektiv ränta, uppläggningsavgift samt aviseringsavgift för att kunna räkna ut vad lånet kostar dig. Det är stora skillnader i kostnad beroende på var du lånar pengar och på grund av att många banker ger en individuell ränta, vilket innebär att ett lån kan vara billigare för en del, medan ett annat lån är billigare för andra. Räntor, avgifter och omkostnader gäller vid för var tid gällande räntesatser hos de olika lånen.

Vad är räntor?

Både nominell ränta och effektiv ränta ska förmedlas till dig i skuldebrevet (och i all marknadsföring av låneprodukten). Räntan beräknas och kapitaliseras (läggs alltså till ditt lånesaldo) så att det framgår av skuldebrevet. Du betalar ränta för att kunna ha lånet och den beräknas utifrån en procentpunkt av lånesumman. Om du betalar för sent löper förseningsränta. Men observera att förseningsräntan inte ska vara lägre än den ränta som till var tid löper i låneförhållandet. Compero.com rekommenderar verkligen att man ska undvika att hamna i en sådan situation, då detta snabbt kan leda till en negativ cirkel för din del. Räntor gäller vid för var tid gällande räntesatser hos de olika lånen.

Vad är effektiv ränta per år?

Effektiv ränta per år är ett väldigt bra redskap för dig som kund att använda om du undrar vad ett lån kostar dig. Den effektiva räntan ska synliggöra alla omkostnader för ett lån. Med alla kostnader avses alla räntor, alla avgifter (t.ex. uppläggningsavgift och aviseringsavgift) och eventuellt andra omkostnader som lånet medför. Det är vanlig att ta med räntors ränta (räntan som löper på utbetalda räntor) vid beräkning av effektiv årsränta. Vid kreditköp är det här obligatoriskt. Vanligen beräknas den effektiva räntan från det datum då lånet blir utbetalt.

Vad är nominell ränta?

Även kallad debitränta som visar lånets årliga ränta inklusive räntors ränta, och varierar efter hur ofta räntor belastas lånet samt hur lång återbetalningstid som lånet har. I den här ränteformen är alltså inte avgifter och andra omkostnader inräknade. Det är inte heller något krav att visa årlig ränta; i motsats till effektiv ränta kan nominell ränta hänvisa till exempelvis månadsränta.

Vad är återbetalningstid?

Återbetalningstid på lån och annan kredit är hur lång tid du har på dig att betala tillbaka de pengar du har lånat. Det här är ofta valfritt inom en maximal återbetalningstid som har angetts av utlånaren. Återbetalningstid sätts efter de till var tid gällande reglerna hos utlånaren, och du kan bekräfta detta för att skapa ett låneavtal.

Vad är minimibelopp?

Minimibelopp anges ofta av utlånaren till ungefär 2 % av utestående belopp varje månad, och minimum 200 kr. Minimibelopp sätts efter de till var tid gällande satserna hos de olika lånen.

Vad är uppläggningsavgift?

En avgift som ofta utlånaren kräver för att du ska kunna skapa lånet. Avgiften beräknas enligt de till var tid gällande räntesatserna hos de olika lånen. Det här varierar från allt från 250 kr till 2 000 kr.

Hur lång tid tar det från det att jag ansöker tills pengarna betalas ut?

Det brukar ta 3–5 dagar och om din ansökan beviljas betalas pengarna ut direkt när banken har fått nödvändiga dokument i retur från dig.

Vilka konsekvenser kan jag få vid avsaknad av betalning?

Då det här varierar en del beroende på vilken bank/finansinstitution lämnar vi här en allmän redogörelse. Exempel:

1. Ekonomiska konsekvenser (som innebär att det läggs till avgifter och/eller om räntesatsen höjs): vid avsaknad av betalning kan det tillkomma avgifter, räntor och andra ekonomiska omkostnader efter de till var tid gällande satserna för de olika finansinstitutionerna. Om du betalar för sent löper förseningsränta. Men observera att förseningsräntan inte ska vara lägre än den ränta som till var tid löper i låneförhållandet. Compero.com rekommenderar verkligen att man ska undvika att hamna i en sådan situation då detta snabbt kan leda till en negativ cirkel för din del. Räntor gäller vid för var tid gällande räntesatser hos de olika lånen. Om du inte snarast betalar utlånarens kostnader på grund av din underlåtenhet att betala, inklusive avgift för eventuell indrivning av skulden (kravavgift, avgift vid tvångsinlösen osv.) kan utlånaren belasta lånekontot med utgifterna eller kräva att de betalas på annat sätt. Efter skriftligt besked om missförhållande kan utlånaren skicka hela kravet till inkasso.

2. Indrivningspraxis: låneerbjudare måste vara beviljade för att bedriva bank- och finansieringsverksamhet. Alla missöverensstämmelser som kan uppstå i samband med kreditavtal ska avgöras enligt svensk domstol. Om det uppstår tvist mellan utlånaren och kunden, kan kunden lämna ärendet till Finansklagenemnda för ett utlåtande. Om du inte snarast betalar utlånarens kostnader, inklusive avgift för eventuell indrivning av skulden (kravavgift, avgift vid tvångsinlösen osv.) kan utlånaren belasta lånekontot med utgifterna eller kräva att de betalas på annat sätt. Vid avtalets upphörande förfaller skulden i sin helhet till betalning, inkl. räntor, förseningsräntor och omkostnader. Efter skriftligt besked om missförhållande kan kortföretaget skicka hela kravet till inkasso.

3. Potentiella följder för användarens kreditvärdighet: din kreditvärdighet kan försvagas om du låter betalningskraven gå till inkasso, betalningsanmärkningar och/eller statlig tvångsindrivning. Det ska nämnas att det är flera steg innan tvångsindrivning tas i kraft, bland annat betalningspåminnelse och krav (krav medför avgift) samt inkasso. Om du betalar i tid, eller i alla fall till andra påminnelsen, slipper du oroa dig för att din kreditvärdighet försämras. Att kreditvärdigheten försämras kan leda till dåliga villkor för kreditprodukter som kreditkort och lån. Den yttersta konsekvensen med tanke på möjligheten till att låna pengar är att möjligheten fråntas dig av staten (oftast tillfälligt), eller att de olika utlånarna kan avslå alla kreditansökningar från dig. Information om din betalningshistorik raderas eller anonymiseras senast fyra år från registrering, om inte vidare lagring krävs enligt lagstiftning och regleringar. Information om väsentliga missförhållanden vid kontraktsvillkor sparas i upp till tio år, om inte längre lagringstid är nödvändig till följd av ett ärende inte är avslutat. Compero.com preciserar och råder dig verkligen att göra allt du kan för att undvika att förlora din kreditvärdighet med tanke på din framtida flexibilitet att kunna nyttja kreditprodukter, inklusive bostadslån.

4. Riktlinjer för förnyelse: förnyelse av ett lån utan säkerhet sker inte automatiskt, utan avtalets återbetalningstid gäller som förfallodatum. Om låneförhållandet önskas förlängt/förnyat måste detta tas upp med utlånaren och eventuellt nytt avtal tecknas. Det kan tillkomma avgifter enligt de till var tid gällande satserna om avtalet förnyas (det här varierar hos de olika finansinstitutionerna).

Vilka förhållanden spelar in vid återbetalning?

Pengarna du har lånat ska betalas tillbaka enligt avtalet och den återbetalningsplan som du har ingått och godkänt med utlånaren. Kom ihåg att både räntor, avgifter och omkostnader, förutom själva lånebeloppet (avdrag) ska betalas tillbaka. Du som kund är skyldig utlånaren det belopp som till var tid är lånat och utbetalt enligt angivna lånevillkor i avtalet. Det kan förekomma ränteändringar under återbetalningstiden. Vid ränteändringar måste utlånaren reglera aviseringsbeloppet, så att avtalad löptid (antal månader eller år som du har avtalat att betala tillbaka lånebeloppet) behålls. Men du/ni och utlånaren kan avtala om ändrad löptid på grund av ränteändring. Oavsett vilket kan ett sådant nytt avtal endast avtalas efter att du som kund har varskotts om räntehöjningen.

Vad är solidariskt ansvar?

Om mer än en kund är part i låneavtalet (medlånare), kan utlånaren kräva var och en av dem på fullt betalningsansvar enligt skuldebrevet och avtalet (solidariskt ansvar), om inte annat har avtalats. Det här innebär att båda är så kallat solidariskt ansvariga (båda är ansvariga för samma förpliktelse, så att var och en är ansvariga) för nyttjad kredit.

Vad kan du förvänta dig för meddelande om ränte- och avgiftsändring?

Om det är möjligt ska utlånaren ge kunden en rimlig tidsfrist innan ändringen verkställs. Utlånaren ska på förhand meddela kunden om den effektiva räntan går upp med mer än 0,25 procentpunkter.

Vad är avdragsfrihet?

Det är också möjligt att avtala om betalningsfria perioder med utlånaren. Compero.com vill i samband med det påminna dig om att även om du inte måste betala en avbetalning (avbetalning av det ursprungliga lånebeloppet) löper räntor, avgifter och omkostnader. Därför råder vi dig att inte nyttja rätten till betalningsfri period om du inte måste.

Hur regleras ränta, avgifter och andra kreditkostnader?

Räntan beräknas enligt den räntesats och i enlighet med de principer som utlånaren till var tid använder för sådana lån som avtalet gäller.

Utlånaren kan ensidigt höja räntesatsen med omedelbar verkan från tidpunkten för ikraftträdande, andra kreditpolitiska beslut eller väsentliga förändringar i räntenivå på den finansiella marknad där utlånaren finansierar ditt lån. Du som kund ska varskos om denna ändring. Compero.com preciserar att så långt det är möjligt ska utlånaren ge dig som kund en rimlig tidsfrist innan ändringen verkställs. Utlånaren ska på förhand meddela om den effektiva räntan går upp med mer än 0,25 procentpunkter. Ränteökningen kan även ses i en uppföljning av myndighetens syn på utlånarens räntepolitik. Vid höjning mot bakgrund av detta ska utlånaren ge dig som kund sex veckors skriftlig förvarning innan ändringen verkställs. Det är positivt för oss som lånar pengar att det i den grad utlånaren ökar räntan med hänvisning till tidigare nämnda förhållanden, ska utlånaren även sänka räntan i motsvarande omsträckning när förhållanden som tagits i beaktning tidigare inte längre existererar.

Utlånaren kan ensidigt och till kundens nackdel höja avgifter och andra kreditkostnader enligt samma villkor och med samma förhandsbesked som nämnts ovan. Det här kan utlånaren även göra om ändringen kan ses sakligt utifrån utlånarens förändrade kostnader eller på grund av omläggning av utlånarens avgiftsstruktur.

Utlånaren kan göra en individuell räntebedömning. Det kan ha en positiv eller negativ effekt för dig och har mycket att göra med din betalningshistorik, ditt lånebelopp och din allmänna kreditvärdighet.

Kan lånet krävas in före avtalat förfallodatum?

Svaret är ja, och det kan endast ske om kreditgivaren förvarnar dig om detta. Kreditgivaren kan be att lånet förfaller med ögonblicklig verkan om:
1. Du missköter avtalet i betydande grad, inklusive din förpliktelse att betala räntor, avdrag och andra förpliktelser enligt avtalet, eller om förutsättningarna som utlånaren har ställt för bevilja lånet bryts.
2. Du missköter andra engagemang (avtal) med utlånaren väsentligt, men bara om detta missförhållande kan tyda på bristande betalningsförmåga hos dig eller om det utifrån ditt handlande eller allvarligt bristande betalningsförmåga är tydligt att lånet kommer att misskötas i väsentlig utsträckning. Här har alltså utlånaren tillgång till en preventiv åtgärd.
3. Det blir öppen konkurs eller skuldförhandling enligt reglerna i konkurslagen hos dig som kund, vilket innebär att du går i konkurs eller hamnar i skuldförhandlingar
4. Kunden dör och det ställs inte betryggande säkerhet inom rimlig tidsfrist.

Om du som kund inte ögonblickligen betalar utlånarens kostnader, inklusive avgift vid eventuell indrivning av skulden (påminnelseavgift, avgift vid tvångsinlösen osv.) kan utlånaren belasta lånekontot med utgifterna eller kräva in dem på annat sätt. Efter skriftligt besked om missförhållande kan utlånaren skicka hela kravet till inkasso.

Om du vill, kan du då betala tillbaka lånet helt eller delvis före avtalat förfallodatum?

Ja. Du har rätt att betala tillbaka lånet helt eller delvis före avtalat förfallodatum. Men då måste du även betala kreditkostnader för den nyttjade kredittiden fram till och med betalningsdagen.

Hur behandlas dina personuppgifter och kan de lämnas ut?

Compero.com varken registrerar eller lagrar dina personuppgifter. Nätsidan och företaget TESTERNE AS får inte insyn i dina personuppgifter. Dessa registreras direkt av utlånaren och de har ansvaret för att använda och lagra dessa i enlighet med svensk lagstiftning och sina egna riktlinjer. Utlånarens behandling av personuppgifter sker inom ramen för personuppgiftslagen, beviljande från Datainspektionen och särskild lagstiftning om behandling av personuppgifter. Ansvarig för detta är de olika utlånarnas VD. Informationen kommer enligt företagen att användas för att göra en kreditbedömning av dig för att administrera de lån/krediter som beviljas, inklusive indrivning av förfallna krav/inkasso, samt ge råd och information till dig, inklusive om nya och befintliga produkter. Utlånaren kommer att registrera information om dig samt all information och alla ändringar i avtalsförhållandet och tjänsteutövandet, alla uppdrag och övrig korrespondens mellan parterna samt alla transaktionsdatum.

Hur bedrivs marknadsföring, kundvård osv. i förhållande till personuppgifter som du har lämnat till utlånaren?

Utlånare kan använda så kallade neutrala kunduppgifter (namn, adress, födelseår, kön och kontaktuppgifter) och information om vilken slags produkter som du redan har ingått avtal om, som grund för information och marknadsföring av befintliga och nya tjänster och produkter. Utlånaren kommer att använda transaktionsupplysningar och annan information (upplysningar förutom neutrala, jf.ovan) om kundförhållandet och din användning av tjänsterna, och lämna information och erbjudanden om företagets tjänster och produkter inom samma produktkategori som kundinformationen hämtas från. Om du har samtyckt till det kan utlånaren och dess samarbetspartners kan använda transaktionsuppgifter och andra kundförhållanden och din användning av tjänsterna, för att marknadsföra företagets tjänster och produkter som ligger utanför de produktkategorier som informationen hämtas från eller om det redan föreligger ett kundförhållande. Kommunikation kommer att ske via e-post, SMS/MMS och nätbank, om företaget har mottagit e-postadress och/eller mobiltelefonnummer från dig. I de fall avtalen mellan dig och utlånaren ingås via tredje part kommer utlånaren att kunna informera om produkter och tjänster på tredje parts vägnar. Du kan undanbe dig all marknadsföring från utlånaren genom att vända dig till utlånaren.

Kan du kräva insyn, korrigering och radering av personuppgifter?

Vid skriftlig och undertecknad förfrågan till utlånaren kan du som kund kräva insyn i registrerade personuppgifter. Inom de begränsningar som har angetts i personupplysningslagen kan du kräva att bristfälliga personuppgifter ska korrigeras och onödig information raderas. Information om din betalningshistorik raderas eller anonymiseras senast fyra år från registrering, om inte vidare lagring krävs enligt lag och regleringar. Information om väsentliga missförhållanden av avtalsvillkor kommer att sparas i upp till tio år, om inte längre lagringstid är nödvändig som följd av att ärendet inte är avslutat.

Vad är åldersgränsen för privatlån?

Det finns ingen fast åldersgräns när du lånar pengar. Det här kan variera mellan utlånarna. En del kräver att du är minst 18 år, medan andra utlånare kräver att du är minst 25 år.

Vad är en e-legitimation?

Fler och fler ser att det är enkelt att ha kontakt med myndigheter, organisationer och företag över Internet. Det går snabbt och du kan göra det när du själv vill och har tid. Det du behöver för att kunna göra det är en e-legitimation. På Internet använder du din e-legitimation när du ska legitimera dig och när du skriver under handlingar elektroniskt på nätet. Den visar att du är just du när du har kontakt med företag (och myndigheter, kommunen, organisationer) på Internet. En e-legitimation är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort. Om ni är flera i familjen som använder tjänster behöver ni ha var sin e-legitimation. Det går bra att spara flera e-legitimationer i samma dator eller på samma USB-minne. Du skaffar din e-legitimation från din bank eller från Telia. När du hämtar ut en e-legitimation genom din bank så är den gratis. Den som har utfärdat e-legitimationen tillhandahåller support.

Jag har en fråga som inte har besvarats här. Kan jag kontakta er på något sätt?

gladOm du har frågor som inte besvaras här är du välkommen att kontakta oss. Lämna en kommentar på någon av våra sidor eller skicka ett e-postmeddelande till post@testerne.no.